२०७८ कार्तिक १०, बुधबार

कतः देय्

ध्रुव मधिकःमि
व कतः देसय् ज्या माः वन ।
अन वयात होटलय् ज्या लुल ।
अन वं ज्या यानाः प्वाः थनाच्वन ।
कतः देसं नं मनूत वया देसय् ज्या माः वल ।
वय्वं छेँय् छेँय् वना फ्वं जुल ।
उकथं फ्वना फ्वना उमिसं प्वाः थनाच्वन ।
 
००
थःगु देसय् ज्या लुइके मफयाः मेम्ह न कतः देसय् वन ।
अन वयात सेनाय् ज्या लुल ।
आः वइगु ब्वहलय् कतः देसया सुरक्षा याय्गु ज्या भाला लाःवल । 
कतः देसं नं मनूत ज्या माःवल ।
वय्वं उपिंमध्ये छथ्वलं सुचुकाहःगु ल्वाभः क्यनाः छखा छेँया सेफ तछ्याना यंकल ।
मेगु पुचलं छम्ह बञ्जायात अपहरण याना यंकल । 
 
००
 
आः नं मनूत कतः देसय् ज्या मालेत वनाच्वंगु दु ।
आः नं ल्वाभः सुचुकाः अपराधया जाः ग्वय्त कतः देसं मनूत वयाच्वंगु दु ।
व धाःसा प्वाः थनेत कतः 
देय् वनाच्वंगु हे दु । 
००