नरःया गनं मदुगु जात्रा क्वचाल
येँया नरलय् (हाडिगां) न्यायेकीगु गनं मदुगु धयातःगु जात्रा थौं तःजिक क्वचाल ।
 
नरःया थथालत्वाः, क्वतालत्वाः व न्यालमात्वालय् स्वंगः खःया जात्रा यानाः नरः जात्रा क्वचाःगु खः । स्वंगुलिं खः नरः चाःहिकाः थथाल त्वालय् हयाः क्वचाःगु खः । 
 
स्वंगुलिं त्वाःया स्वंगुलिं रथय् चोक्ते नारायणद्यःया जात्रा याइगु खः । स्वंगू खः मध्ये थथालत्वाःया खःयात मां, क्वतालत्वाःया खःयात अबु व न्याल्मा त्वाःया रथयात काय् धायेगु चलन दु ।
 
गन मयाः कथं नारायणद्यःयात जात्रा याइगु जूगुलिं थुगु जात्रायात गनं मदुगु जात्रा धाःगु खः । थुगु जात्राय् रथया घःचाः च्वय् जुइसा द्यः दक्कले च्वय् व गजू क्वय् लाइसा जात्रा यायेत लुँया स्वां मदयक मगाः धयागु विश्वास दु ।
 
चोक्ते नारायणद्यःया लुँया स्वां प्वाथय् दुम्ह मिसायात बिल धाःसा मचा याउँक बुइगु जनविश्वास दया वयाच्वंगु दु ।
 
 
  • जात्रालिसे स्वानाच्वंगु किम्वदन्ति 
 
 
 
धयावः कथं न्हापा नरःया जुजुया व वया पासाया नापनापं प्वाथय् दत । रानी व पासाम्हेसिया प्रसव पीडा गथे सह याये धकाः खँल्हाबल्हा जूगु इलय् पासाम्हं नारायणद्यःया इच्छा धकाः लिसः बिल सा रानिं मचा बुइकीपिं झी, नारायण द्यवं छु याइ धकाः लिसः बिल ।
 
पासाम्हेसिया याउँक हे मचा बुल तर रानिया झिंनिदँतक्क मचा मबुल । थथे छाय् जुल धकाः जुजुं जोशितयत सःताः क्यंकेब्यूबलय् थःत अपहेलना याःगु तमं नारायणद्यः हिमालय पर्वतय् च्वंवंगुलिं थथे जूगु खँ कन ।
 
व धुंकाः गनं मयाइगु कथं जात्रा याये धकाः नारायणद्यःयात ह्ययेकाः थन हल । व धुंकाः रानीया मचा बुल धइगु बाखं थुगु जात्रालिसे स्वानाच्वंगु दु ।
 
गन मयाइ कथं जात्रा याये धाःगु ल्याखं द्यःयात दक्कले च्वय् तयाः रथया गजू क्वय् तयाः रथयात चाचाहिकीगु खः । व हे कथं रथया घःचाः नं बँय् मखसें च्वय् फसय् हे चाःहिकीगु लिसें गनं मदुगु लुँया स्वां छायेगु याइ ।