भारतय् कोरोना संक्रमितपि १ लाख स्वया अप्वोल
भारतय् कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पाखे संक्रमित जुपिनिगु ल्याः १ लाख १८ हजार स्वया अप्वो जुइ धुकुगु दु ।
 
भारतया स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं, भारतय् छगु लाख १८ हजार ४४७ म्हेसित कोरोना भाइरसया संक्रमण पुष्टि जुगु दु । वःगु २४ घण्टाया दुने भारतय् कोरोना भाइरसं ६०८८ म्हेसित संक्रमित खनेदुगु दु ।
 
अथेहे, भारतय् कोरोना भाइरसं सीपिनिगु ल्याः ३५८३ म्ह थ्यःगु दु । वःगु २४ घण्टाया दुने भारतय् कोरोना भइरसं १४८ म्ह सीइगु दु ।
 
भारतय् दकलय् दकलय् प्रभावित महाराष्ट्र राज्यय् आतक कोरोना भाइरसं संक्रमित जुपिनिगु ल्याः ४१ द्धः ६४२ म्ह थ्यःगु दु । अन द्धःछि व ४५४ म्ह कोरोना भाइरसया कारण सीगु दु । 
 
अथेहे, तमिलनाडुइ १३९६७ म्ह कोरोना भाइरसया संक्रमण खनेदुुगु दुसा सीपि ९४ म्ह थ्यःगु दु । गुजरातय् १२९०५ म्ह संक्रमित व ७७३ म्ह सीगु दु । मध्य प्रदेशय् ५९८१ संक्रमित जुगु
दुसा २७० म्ह सीगु दु ।
 
भारतय् आतक ४८ द्धः व ५३४ संक्रमितपि वासयाका छेँय् लिहा वने धुकुगु दु ।