रुसय् कोरोना संक्रमित जुपि २ स्वया अप्वोल
रुसय् कोरोना संक्रमित जुपि २ लाख ३२ द्धः स्वया अप्वो जुगु दु ।
 
थ्व नाप रुस कोरोनां दकलय् अप्वो प्रभावित जुगु देशया धलय् स्वगु थासय् थ्यःगु दु । न्हापागु थासय् अमेरिका जुया च्वंगु दु ।
 
 
लगातार झीन्हुया दिन रुसय् न्हुपि संक्रमित १० द्धः अप्वोगु दु । वःगु २४ घण्टाय् १० द्धः व ८९९ न्हुपि संक्रमित जुगु दु ।
 
थ्व नाप रुसय् संक्रमित जुपि २ लाख ३२ द्धः व २४३ म्ह थ्यःगु दु  ।
 
अथेहे रुसय् आतक २ द्धः व ११६ म्ह सिइ धुकुगु दु ।