२४ घण्टाया दुने भारतय् ६३ हजार ५०९ म्ह संक्रमित
भारतय् कोरोना संक्रमणं सीपि १ लाख १० हजार ५८६ म्ह थ्यःगु दु।
 
विश्व स्वास्थ्य संगठनया लिपागु तथ्याक कथं २४ घण्टाया दुने भारतय् ७३० कोरोना संक्रमितपि सीगु दु। 
 
भारतय् कोरोना संक्रमितपि आःतक ७२ लाख ३९ हजार ३८९ म्ह थ्यःगु दु।
 
वःगु २४ घण्टाय् जक भारतय् ६३ हजार ५०९ म्ह संक्रमित जूगु दु।